سفالینه

( اپلیکیشن برتر سال 92 ایران در جشنواره دانشگاه صنعتی شریف )

کتاب های تعاملی و جذاب

( اپلیکیشن برتر جشنواره ایران موبی کد 2014 و دریافت تندیس بلورین)

برج آسمان مشهد

برج آسمان مشهد

بازی شکار اسکلت

بازی شکار اسکلت

شرکت آرتیا

شرکت آرتیا

کافه خورشید

کافه خورشید

نقشه مشهد

نقشه مشهد